Головна  →  Конкурси  →  11 липня 2017

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора до будівництва дошкільного навчального закладу на земельній ділянці № 38 у 8 мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та 06.03.2015 № 216 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва дошкільного навчального закладу на земельній ділянці № 38 у 8 мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування.

1.1. Об’єктом інвестування є дошкільний навчальний заклад на земельній ділянці № 38 у 8 мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі (далі - Об’єкт інвестування).

1.2. Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво Об’єкта інвестування, знаходиться за адресою: земельна ділянка № 38 у 8 мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі та має орієнтовну площу -1,0343 га (далі - Земельна ділянка). Остаточна площа та межі Земельної ділянки визначатимуться погодженою та затвердженою в установленому законодавством України порядку землевпорядною документацією та належним чином оформленою документацією на Земельну ділянку.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

Назва

Одиниця виміру

Показник

1.

Орієнтовна площа земельної ділянки

га

1,0343

2.

Загальна площа будівлі дошкільного навчального закладу

м2

2 830

3.

Загальна місткість (наповнюваність)

дошкільного навчального закладу

осіб

240

 

Орієнтовна вартість будівництва з ПДВ,

грн

54 166 200

 

в т.ч. ПДВ

грн

9 027 700

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 54 166 200, 00 грн (п’ятдесят чотири мільйони сто шістдесят шість тисяч двісті гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

1.5. Остаточні техніко-економічні показники та вартість будівництва Об’єкта інвестування будуть визначені відповідно до затвердженої проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу (далі - Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі - Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовником будівництва та Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт є комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» (далі - Замовник).

2.3. Детальний план території площею 250 га в межах Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівської, проспектів Петра Григоренка та Миколи Бажана (п. 1 рішення Київської міської ради від 12.02.2015 року № 64/929, номер за експлікацією «148», код планувального утворення 6.1.005) розробляється на замовлення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Замовник вживає заходів для отримання документів, що підтверджують право користування Земельною ділянкою та є необхідними для будівництва Об’єкта інвестування.

2.5. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається в установленому порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних договорів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором, Замовником та, у разі необхідності, третіми особами відповідно до законодавства України.

2.6. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може передбачатись часткове делегування Замовником прав та обов’язків замовника будівництва Інвестору.

2.7. Строк будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою проектною документацією, але не більше 4 (чотирьох) років з дня державної реєстрації права Замовника на Земельну ділянку.

2.8. Інвестор зобов’язується розробити, погодити та надати Замовнику на затвердження у встановленому порядку проектну документацію не пізніше, ніж через 9 (дев’ять) місяців з дня державної реєстрації права Замовника на Земельну ділянку. Замовник зобов’язаний розглянути та затвердити надану Інвестором для затвердження проектну документацію на будівництво Об’єкта інвестування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її Інвестору для доопрацювання та надати письмові обґрунтовані зауваження до складу та змісту проектної документації.

2.9. Інвестор (переможець конкурсу) не несе відповідальності за порушення строків будівництва, якщо це є наслідком невиконання або неналежного виконання Замовником, Організатором конкурсу їх обов’язків та функцій, що випливають з цього оголошення, умов інвестиційного договору.

2.10. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту затвердження проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.11. У разі необхідності, Інвестор забезпечує демонтаж в установленому порядку інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і потрапляють у зону будівництва Об’єкта інвестування, та прокладання нових, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.12. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право власності, крім інженерних мереж, які після завершення будівельних робіт безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.13. Протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після прийняття Об’єкта інвестування в експлуатацію та повного виконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування Земельною ділянкою, а Замовник - надати Інвестору нотаріально посвідчену письмову згоду на припинення права користування Земельною ділянкою.

Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у встановленому законодавством України порядком.

2.14. Строк дії інвестиційного договору - 20 (двадцять) років.

2.15. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється:

- змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;

- відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу;

- передавати без згоди Організатора конкурсу Об’єкт інвестування в іпотеку або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб (окрім передачі в оренду для забезпечення виконання обов’язку, передбаченого п. 2.16 цього оголошення);

- змінювати цільове призначення Земельної ділянки, на якій знаходиться Об’єкт інвестування;

- припиняти надання освітніх послуг, вживати заходів (в тому числі шляхом бездіяльності), наслідком яких буде припинення надання освітніх послуг.

2.16. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування Інвестор зобов’язаний забезпечити початок надання та безперервність надання освітніх послуг не пізніше 6 (шести) календарних місяців з моменту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта інвестування.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат понесених Замовником з моменту набрання чинності інвестиційним договором та до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі вирішенням відповідно до законодавства України питання пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України, вирішенням земельних питань, в тому числі пов’язаних з відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки (в тому числі, але не виключно, розробкою та затвердженням проекту землеустрою), державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, утриманням Земельної ділянки (в тому числі, але не виключно, нарахуванням та сплатою земельного податку та/або інших платежів за право користування Земельною ділянкою, виготовленням експертної грошової оцінки Земельної ділянки), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. У разі, якщо внаслідок розробки детального плану території площею 250 га в межах Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівської, проспектів Петра Григоренка та Миколи Бажана здійснення будівництва Об’єкта інвестування виявиться неможливим, сторони укладають додаткову угоду до інвестиційного договору про його припинення у зв’язку з неможливістю виконання.

Компенсація витрат, понесених Інвестором згідно п. 3.5, 3.6 цього оголошення, відбувається відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року №528/1189.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 2 000 000,00 грн (двох мільйонів гривень 00 коп.) без урахування ПДВ у разі визнання учасника переможцем конкурсу та укладання з ним Інвестиційного договору. Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації права Замовника на Земельну ділянку.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.4. Компенсація Замовнику витрат, пов’язаних із виконанням підготовчих (передінвестиційних) робіт, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить 541 662,00 грн (п’ятсот сорок одна тисяча шістсот шістдесят дві гривні 00 коп.), в тому числі ПДВ 90 277,00 грн (дев’яносто тисяч двісті сімдесят сім гривень 00 коп.), у разі визначення учасника переможцем та укладання з ним Інвестиційного договору. Вказані кошти сплачуються Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.5. Відшкодування Інвестором витрат, понесених Замовником до моменту оголошення інвестиційного конкурсу, пов’язаних з вирішенням земельних питань, в тому числі відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки (розробка та затвердження проекту землеустрою), державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, в розмірі 186 448,86 грн (сто вісімдесят шість тисяч чотириста сорок вісім гривень 86 коп.), в тому числі ПДВ 31 074,81 грн (тридцять одна тисяча сімдесят чотири гривні 81 коп.), що підтверджується проміжним кошторисним розрахунком понесених витрат. Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації права Замовника на Земельну ділянку.

3.6. Відшкодування Інвестором витрат, понесених Замовником з моменту оголошення інвестиційного конкурсу до моменту державної реєстрації права користування Земельною ділянкою, пов’язаних з вирішенням земельних питань, в тому числі відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки (в тому числі, але не виключно розробка та затвердження проекту землеустрою), державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою в розмірі, визначеному Замовником на підставі остаточного кошторисного розрахунку. Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації права Замовника на Земельну ділянку.

3.7 Надання учасником конкурсу Конкурсного забезпечення:

3.7.1. поруки або гарантійного листа щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань, передбачених пунктами 3.3, 3.5, 3.6 цього оголошення;

3.7.2. Гарантії банку щодо забезпечення виконання ним зобов’язань передбачених пунктом 3.4, цього оголошення.

3.7.3. Порука або гарантійний лист, в тому числі, має передбачати:

- сплату коштів, передбачених п. 3.3 цього оголошення, Організатору конкурсу не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації права Замовника на Земельну ділянку;

- сплату коштів, передбачених пп. 3.5, 3.6 цього оголошення, Замовнику у разі прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення;

- сплату коштів/несплаченої частини коштів (визначених пп. 3.3, 3.5, 3.6 цих цього оголошення сум) Організатору конкурсу, Замовнику у разі прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) календарних днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення.

3.7.4. Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:

- сплату коштів, передбачених п. 3.4. цього оголошення, Замовнику у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Інвестором запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору;

- сплату коштів/несплаченої частини коштів (визначених п. 3.4 цього оголошення суми) Замовнику у разі прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) робочих днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення.

3.8. Сплата реєстраційного внеску у розмірі З 400,00 грн (три тисячі чотириста гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач - ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску поверненню не підлягають.

3.9. Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу та який надав найкращу пропозицію за основним критерієм визначення переможця конкурсу. У випадку, якщо декілька учасників подали однакові пропозиції за основним критерієм, переможець визначається за додатковими критеріями визначення переможця конкурсу.

3.10. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.11. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п'яти) календарних днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.12. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.13. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування цим умовам, в тому числі орієнтовним техніко-економічні показникам Об’єкта інвестування. З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проектну документацію на будівництво Об’єкта інвестування та зміни до неї Замовнику, здійснювати будівництво виключно відповідно до затвердженої Замовником проектної документації.

3.14. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту зобов’язаний надавати Замовнику інформацію та документи, які необхідні для здійснення Замовником контролю за виконанням Інвестором умов інвестиційного договору та інвестиційного конкурсу.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

- виконання будівельних робіт з істотним порушенням (порушенням, яке не усунене Інвестором протягом 30 (тридцяти) днів з дня виявлення такого порушення) вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень - штраф у розмірі 10% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених Замовником, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо сплати Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва –пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- порушення зобов’язань, передбачених п.2.15 цього оголошення, – штраф у розмірі 100% від загальної вартості будівництва Об’єкту інвестування;

- порушення обов’язку, передбаченого п. 2.16 цього оголошення, – штраф у розмірі 170 000,00 грн (сто сімдесят тисяч гривень 00 коп.) за кожний місяць невиконання/неналежного виконання відповідного обов’язку;

- неподання чи несвоєчасне подання Замовнику інформації щодо стану реалізації інвестиційного проекту – неустойка в розмірі 0,05% від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення.

3.16. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених п. п. 2.7, 2.8, 2.10, 2.16, 3.1, 3.3-3.7, 3.12 цього оголошення або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації проекту).

3.16.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу та/або Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.16.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) календарних днів;

- термін розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.16.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.

3.16.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у п. 3.16.3 цього оголошення.

4. Додаткові умови конкурсу.

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.

4.2. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, нових робочих місць.

5. Критерії визначення переможця конкурсу.

5.1. Основний критерій визначення переможця конкурсу – найкраща пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

5.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:

5.2.1. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

5.2.2. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування Об’єкта інвестування.

5.2.3. Найкращі додаткові пропозиції.

6. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.

6.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

6.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

6.5. Мають заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

6.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене у рішенні Київської міської ради від 16 березня 2017 року № 9/2231.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-72-60, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-72-60, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел. 202-76-78, 202-72-60, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Перейти до спискуВерсiя для друку