Для інформування громадськості: Доопрацьований аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва»

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статей 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва».

I. Визначення проблеми

Дана сфера регулюється рядом нормативно-правових актів: законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності».

На сьогоднішній день Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва потребує внесення змін оскільки діюча редакція не містить чітке визначення дати актуальності кошторису, відсутні вимоги в проектно-кошторисній документації в частині виділення (розмежування) житлової, нежитлової частини, а також частини за якими пайова участь не сплачується. Одночасно в Порядку відсутні положення щодо необхідності підтвердження повноважень замовників та їх представників, в тому числі на підписання договору про пайову участь. Зазначені недоліки призводять до складності розрахунку пайової участі, збільшення термінів розгляду заяв та збільшення витрат часу на оформлення та відправку запитів від Департаменту до замовників(заявників).

 Спосіб організації правового регулювання в даній сфері вимагає відповідних змін до актів органів місцевого самоврядування.

З урахуванням норм законодавства України, можливість досягнення цілей, передбачених в розділі ІІ даного аналізу, у разі прийняття рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва» є цілком реальною.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

II. Цілі державного регулювання

 Вдосконалення діючого порядку буде відбуватись шляхом внесення змін, що забезпечить уточнення дати актуальності кошторису, вимог до проектно-кошторисної документації, визначення додаткових повноважень Департаменту економіки та інвестицій, спрощення процедури подання документів, скорочення переліку документів, що подаються замовниками (заявниками) до Департаменту.

Зазначений регуляторний акт покликаний забезпечити прозорий та об’єктивний процес адміністрування пайової участі, що дозволить вдосконалити механізм залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Не забезпечує вирішення проблеми.

Внесення зміни до чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми. Передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін та забезпечує вдосконалення механізму залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

 

Прийняття нового Порядку

Не є доцільним, оскільки внесення змін до діючого Порядку не перевищує 50%

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує вирішенню проблеми

Внесення зміни до чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Дозволить розв’язати визначені проблеми. Вдосконалить проведення розрахунку пайового внеску

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації

Прийняття нового Порядку

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутні підстави для повної зміни Порядку

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Відсутні

Відсутні

Внесення зміни до чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Врахування інтересів територіальної громади міста Києва. Чітке розуміння розміру та способу нарахування пайового внеску

Відсутні

Прийняття нового Порядку

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

138

544

53

21

756

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

18,2

72,0

7,0

2,8

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Відсутні

Відсутні

Внесення зміни до чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Врахування інтересів суб’єктів господарювання. Чітке розуміння розміру та способу нарахування пайового внеску

Відсутні

Прийняття нового Порядку

Відсутні

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Обрахувати неможливо

Альтернатива 2

18618,6

Альтернатива 3

Обрахувати неможливо

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

1

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Внесення зміни до чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів місцевої влади, громадян та суб’єктів господарювання

Прийняття нового Порядку

2

Відсутні підстави для прийняття нового порядку згідно вимог чинного законодавства

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Відсутні

Відсутні

Не вирішує визначених проблем

Внесення зміни до чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415

Чітка, прозора та врегульована процедура проведення розрахунків пайової участі, додержання інтересів територіальної громади міста Києва, створення сприятливих умов щодо виконання умов договорів пайової участі

Відсутні

Проблема буде вирішена повністю

Прийняття нового Порядку

Відсутні

Відсутні

Відсутні підстави для прийняття нового порядку згідно вимог чинного законодавства

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишити діючу редакцію Порядку без змін

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі

 

Х

Внесення зміни до чинного Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415.

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив

Х

Прийняття нового Порядку

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Можливість досягнення цілей, передбачених в розділі ІІ даного аналізу, у разі прийняття рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва» є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства. Прийняття проекту цього рішення дозволить вдосконалити механізм реалізації залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва шляхом уточнення змісту документів, що подаються заявниками (замовниками) до Департаменту, а саме: проектно-кошторисної документації в частині кошторису та розмежування житлової, нежитлової частини, а також частини за якими пайова участь не сплачується та положень про підтвердження повноважень заявників.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч. виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акта не понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його виконанням.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Безстроковий. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності є зменшення термінів розгляду звернень замовників, розрахунку пайової участі та оформлення договорів пайової участі (додаткових угод) або висновків, зменшення кількості запитів від Департаменту економіки та інвестицій до заявників (замовників) та зменшення кількості боржників пайової участі.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

 -

 -

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

 -

 -

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

 -

-

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

 -

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

 -

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

 -

 -

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

 -

-

8

Інше (відстеження, ознайомлення та аналіз Порядку), гривень

27,3

27,3

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

 27,3

27,3

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

 682

682

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 18618,6

 18618,6

Додаток 2
до аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру, год.

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), гривень

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-
ння

Витрати на адміні-
стрування регулюва-
ння* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,5

 48,3

-

 756

 18257,4

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 -

 -

 -

-

-

камеральні

 -

 -

-

-

-

виїзні

 -

 -

 -

 -

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 -

 

 -

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 -

 -

-

-

 -

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

-

 -

 -

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 -

 -

-

 -

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
 Прийом документів під час прийому громадян. Вивчення звернення та документів, які надходять від замовників до Департаменту економіки та інвестицій. Аналіз та проведення розрахунку пайової участі. Підготовка договорів (додаткових угод), запитів або листів-висновків щодо пайової участі. Реєстрація договорів пайової участі (додаткових угод). Прийом документів від Замовників. Проведення юридичної експертизи. Підготовка та видача довідки про виконання умов пайової участі

 3,3

48,3

 -

 756

120498,8

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

 138756,2

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 693781

 


____________
* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Перейти до спискуВерсiя для друку