Головна  →  ОСН  →  4 вересня 2013

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведених ремонтних робіт у житлових будинках міста Києва»

Відповідно до статей 38 та 68Конституції України, частини 1 ст. 5 та статі 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 ст. 7 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ»,статі 3 та пункту 6 част. 1 ст. 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст. 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статі 14Статуту територіальної громади міста Києва, част. 3 статті 3 та пункту 6 част. 1 ст. 14 Типового положення про органи самоорганізації населення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170, рішень Київради та її виконавчого органу у сфері ремонтних робіт, Положень про відповідний ОСН та цього розпорядження і з метою реалізації контрольних функцій органів самоорганізації населення у сфері ремонтних робіт, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведених ремонтних робіт у житлових будинках міста Києва.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації вжити заходів щодо висвітлення у засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

Голова                                                                                 О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від «___» «______» 20__ № _____

Положення
про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведених ремонтних робіт
у житлових будинках міста Києва

І. Загальні положення

1.1. Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведених ремонтних робіту житлових будинках міста Києва (далі – Положення) визначає механізм реалізації власних повноважень органів самоорганізації населення (далі – ОСН) щодо контролю за якістю проведення ремонтів у житлових будинках міста Києва.

1.2. Дія Положення поширюється на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію), районні в м. Києві державні адміністрації (далі – РДА), юридичні та фізичні особи – замовників/виконавців ремонтних робіт, балансоутримувачів житлових будинків та ОСНи, які відповідно до чинного законодавства представляють інтереси мешканців житлових будинків.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, вказаних у Законі України «Про житлово-комунальні послуги», наказах Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 N 150 (із змінами від 12.11.2004 N 198) та від 17.05.2005 N 76і Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 02.02.2009 N 13.

ІІ. Підготовка, корегування та оприлюднення Планів поточних і капітальних ремонтних робіт

2.1. ОСН письмово інформує управління житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) РДА про реалізацію власних повноважень у сфері контролю за якістю ремонтних робіт із визначенням поадресного переліку житлових будинків.

2.2. Ремонтні роботи проводятися на підставі відповідного плану.

2.3. ОСН, який виявив свої наміри згідно з пунктом 2.1 цього положення, долучається до формування річного плану ремонтних робіт в жилих будинках на території їх діяльності.

2.4. Поточні ремонтні роботи виконуються згідно з пооб’єктним планом їх проведення, крім будинків, відносно яких не заплановані витрати на виконання таких робіт в складі тарифу на послуги з утримання будинку та прибудинкової території.

В процесі підготовки проектів планів поточного ремонту замовник враховує наявні в нього відомості про стан житлового фонду, загальних оглядів жилих будинків, звернень та заявок споживачів з урахуванням необхідності підтримки та поновлення експлуатаційних характеристик житлового фонду.

2.5. Підготовка Плану капітальних ремонтних робіт здійснюється замовником та підприємством – балансоутримувачем житлового фонду в межах бюджетних асигнувань на проведення цих робіт або фінансового плану підприємства .

2.6. Підставами для коригування Плану ремонтних робіт можуть бути:

  • звернення споживачів (фізичних та юридичних осіб), а також депутатів всіх рівнів;
  • відомості про стан житлового будинку, що визначається за результатами планового обстеження, здійсненого підприємством, яке обслуговує його, та врахування необхідності підтримки та поновлення експлуатаційних характеристик будинку;
  • зміна вартості робіт у зв’язку із підвищенням встановленого державою рівня мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв, матеріалів тощо;
  • зміна обсягів ремонтних робіт;
  • внесення змін до бюджету міста на поточний рік, якими збільшується чи зменшується сума асигнувань, яка виділяється на проведення ремонту;
  • в інших випадках, які вимагають позачергового (невідкладного) проведення ремонту.

2.7. План поточного або капітального ремонту підлягає обов’язковому оприлюдненню шляхом :

  • опублікування в засобах масової інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та РДА;
  • розміщення на сайтах Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА) та РДА;
  • розміщення на дошках для оголошень в доступних для відвідувачів місцях в приміщеннях замовників.

ІІІ. Формування Планів поточних ремонтних робіт та внесення до нього змін і доповнень за участі ОСНу

3.1. Протягом І-ІІІ-го кварталів поточного року на звернення ОСНу замовник надає інформацію щодо проекту Плану поточних ремонтних робіт та запланованих витрат на поточний рік по будинках на території діяльності органу самоорганізації населення.

3.2. ОСН вивчає наданий замовником проект Плану поточних ремонтних робіт та у разі необхідності надає у письмовому вигляді пропозиції до Плану або погоджує його не пізніше ніж через 30 календарних днів після його отримання від замовника.

3.3. Замовник згідно з визначеними цим Положенням підставами для корегування надає підготовлені ним зміни та доповнення до планів поточного ремонту на розгляд ОСН, на території діяльності яких планується здійснення ремонту. Узгодження змін та доповнень до вказаних планів проводиться в порядку, передбаченому даним Положенням для узгодження планів поточного ремонту.

3.4. Спірні питання між замовником та ОСНом як під час опрацювання проекту Плану поточних ремонтних робіт, так і внесення до нього змін розв’язуються шляхом проведення переговорів між замовником та ОСН за участю представника управління ЖКГ РДА. При цьому за замовником залишається право ухвального голосу.

Результати переговорів оформлюються відповідним протоколом розбіжностей, який підписується керівниками замовника та ОСНу.

У разі своєї незгоди з прийнятим замовником рішенням ОСН у тижневий термін після завершення переговорів звертається до управління ЖКГ РДА з наданням копії протоколу розбіжностей. Рішення управління є остаточним і у тижневий термін доводиться до замовника та ОСНу.

ІV. Формування Планів капітальних ремонтних робіт за участі ОСНу

4.1. Протягом І-го кварталу поточного року на звернення ОСНу управління ЖКГ РДА надає інформацію щодо проекту Плану капітальних ремонтних робіт та запланованих витрат на поточний рік по будинках на території діяльності органу самоорганізації населення.

4.2. ОСН вивчає наданий управлінням ЖКГ РДА проект Плану капітальних ремонтних робіт і не пізніше 30-деного терміну з дати отримання цієї інформації подає у письмовому вигляді пропозиції щодо необхідності проведення капітального ремонту першочергових об’єктів, які знаходяться на території діяльності ОСНу.

4.3. Після отримання вказаних пропозицій і їх опрацювання управління ЖКГ РДА формують адресні переліки об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту і направляють до структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які є відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.4. Спірні питання між замовником та ОСНом як під час опрацювання проекту Плану капітальних ремонтних робіт, так і внесення до нього змін розв’язуються шляхом проведення переговорів між замовником та ОСН за участю представника управління ЖКГ РДА. При цьому за замовником залишається право ухвального голосу.

Результати переговорів оформлюються відповідним протоколом розбіжностей, який підписується керівниками замовника, ОСНу та управління ЖКГ РДА.

У разі своєї незгоди з прийнятим замовником рішенням ОСН у тижневий термін після завершення переговорів звертається до департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з наданням копії протоколу розбіжностей. Рішення департаменту є остаточним і у тижневий термін доводиться до замовника та ОСНу.

V. Контроль за виконанням робіт

5.1. Контроль за ходом виконання ремонтних робіт здійснюється ОСН відповідно до плану їх проведення.

Для цього представники ОСН можуть отримати у замовника інформацію про обсяги запланованих до виконання ремонтних робіт та кошторисну документацію по кожному запланованому об’єкту. Вказана інформація має бути надана в строки, передбачені Законами України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

5.2. У разі виявлення ОСН з боку виконавця та/або підрядника порушень при проведенні ремонтних робіт або відхилень від плану їх виконання ОСН письмово повідомляє про це замовника та управління ЖКГ РДА.

Замовник інформує про вжиті заходи щодо усунення зауважень ОСН та управління ЖКГ РДА.

VІ. Прийняття виконаних ремонтних робіт

6.1. Після здійснення виконавцем ремонтних робіт для оцінки якості виконаних робіт створюється комісія у складі представників замовника, виконавця, балансоутримувача та ОСНу

6.2. Результати оцінки якості виконаних робіт оформлюються шляхом підписання відповідного Акту.

6.3. ОСН має право погодити чи не погодити зазначену оцінку цих робіт. У разі непогодження представник ОСН має викласти зауваження та пропозиції, які додаються до Акту як його невід’ємна складова.

6.4. Акт оцінки якості виконаних ремонтних робіт складається у кількості примірників відповідно до кількості членів цієї комісії.

6.5. Акт оцінки якості виконаних ремонтних робіт складається та підписується до підписання Акту прийняття цих робіт

6.6. За результатами оцінки якості виконаних ремонтних робіт ОСН має право направити замовнику відгук про якість зроблених підрядником робіт.

6.7. На вимогу ОСНу йому надається копія підписаного Акту прийняття виконаних ремонтних робіт.

6.8. При виявленні недоліків під час прийняття виконаних ремонтних робіт проведені роботи вважаються такими, що не виконані, а витрати на проведення ремонту будинку у звітному році недоосвоєними. В такому випадку, а також в разі незакінчення ремонту будинку у звітному році мешканцям будинку плата за утримання будинку та прибудинкової території знижується на суму недоосвоєних витрат на ремонт будинку у передбаченому чинним законодавством порядку.

6.9. ОСН, залучений до здійснення контролю за якістю проведених у житлових будинках на території його діяльності ремонтних робіт, в рамках звіту про свою діяльність з реалізації власних повноважень на чергових зборах (конференції) жителів за місцем проживання інформує про здійснення ним контролю за якістю виконаних робіт на території ОСНу і оцінок якості виконаних робіт.

Перейти до спискуВерсiя для друку