Версія для людей із вадами зору
Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – заступника начальника управління-начальника відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій КМДА (категорія «Б»)

16
серпня четвер
час проведення 12:00

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648).

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника управління – начальника відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно із умовами, що наводяться нижче.

Посилання на оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 27.07.2018, порядковий номер вакансії 94607).

https://portal.nads.gov.ua/view_doc.html?mode=one_vacancy_view_vm&vac_id=6582506495953625586

Умови
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – заступника начальника управління-начальника відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Заступник начальника управління-начальник відділу організації туристичної діяльності Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

здійснює керівництво відділом організації туристичної діяльності (далі – відділ), несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

сприяє підвищенню ефективності роботи Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Управління);

координує та спрямовує роботу в частині забезпечення на території міста Києва реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо захисту прав і законних інтересів іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон;

забезпечує у межах своїх повноважень надання необхідної допомоги туристам, які опинилися в надзвичайній ситуації;

готує пропозиції щодо включення заходів міських програм з розвитку туризму та курортів до відповідних державних програм для їх подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері туризму та курортів;

забезпечує своєчасну підготовку матеріалів для внесення пропозицій до проекту бюджету міста Києва та програми економічного і соціального розвитку міста Києва з питань, що відносяться до компетенції Управління;

організовує підготовку та впровадження заходів, спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції у сфері туризму та курортів, створення на ринку туристичних послуг рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності;

аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки міста Києва в частині розвитку сфер туризму та діяльності курортів, бере участь у визначенні пріоритетів їх розвитку, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань;

проводить моніторинг показників та порівняльний аналіз рівня надходжень від туристичного збору, надає пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, забезпечення зростання обсягів реалізації міського туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому ринках;

забезпечує своєчасну підготовку матеріалів для внесення пропозицій щодо реалізації державної інвестиційної політики у сфері туризму та курортно-рекреаційній сфері;

організовує та контролює роботу в частині планування та здійснення соціальної реклами туристичних ресурсів, підготовки пропозицій та обґрунтувань з питань утворення відповідних інформаційних центрів;

бере участь в організації та проведенні національних і міжнародних виставково-ярмаркових заходів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

налагоджує взаємодію з засобами масової інформації з питань організації туристичної діяльності в місті Києві;

бере участь в організації та проведенні конференцій, бізнес- та економічних форумів, методичних і науково-практичних семінарів тощо з питань, що відносяться до компетенції Управління;

координує роботу підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного, спортивного обслуговування туристів в місті Києві, а також діяльності курортних закладів незалежно від форм власності, пов'язаної з використанням лікувальних ресурсів;

надає суб’єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності;

організовує та координує роботу з ведення обліку туристичних ресурсів на території міста Києва, впровадження та виконання заходів для їх захисту;

бере участь у межах своїх повноважень у реалізації загальнодержавних і місцевих програм освоєння земель оздоровчого та рекреаційного призначення, генеральних планів (програм) розвитку курортів;

бере участь у здійсненні контролю за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони;

готує пропозиції щодо визначення режиму округів і зон санітарної охорони курортів місцевого значення;

забезпечує проведення моніторингу та аналізу ринку туристичних послуг у м. Києві, формує необхідні відомості про розвиток туризму та курортів в місті Києві;

розробляє, впроваджує та контролює виконання заходів щодо вдосконалення системи обліку та звітності у сфері туризму, забезпечує збирання та обробку статистичних даних на території міста Києва;

вивчає та узагальнює потребу у фахівцях сфери туризму та курортів, забезпечує організацію заходів з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у галузі туристичної діяльності, що фінансується за рахунок коштів бюджету міста Києва;

організовує та координує роботу в частині проведення наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень;

проводить відповідну роботу із залучення підприємств, установ та організацій, розташованих у місті Києві, до розв’язання проблем розвитку туризму;

бере участь в організації та проведенні заходів подієвого туризму, його популяризації;

бере участь у формуванні державних, галузевих та міських цільових програм в частині, що стосується діяльності Управління, контролює в межах своїх повноважень стан їх виконання;

готує (бере участь у розробці) проекти рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління;

готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп з питань, віднесених до компетенції Управління;

готує (бере участь у підготовці) інформацію та матеріали, необхідні для підготовки звітів Київського міського голови;

готує (бере участь у підготовці) звітні, інформаційні, аналітичні, та інші необхідні матеріали для подання Київському міському голові;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що відносяться до його компетенції;

вносить пропозиції щодо формування планів роботи Управління;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує в установленому порядку запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;

забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

координує роботу Управління в частині інформування населення через засоби масової інформації про програми реформування та розвитку туризму міста, організовує їх громадське обговорення;

здійснює керівництво роботою тендерного комітету Управління;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

координує роботу комунального підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане Управлінню, здійснює оперативний контроль та аналіз результатів його діяльності;

здійснює підготовку та погодження положення про відділ, посадових інструкцій працівників відділу (змін до них), розподіляє між працівниками відділу функціональні обов’язки;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни, вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

створює належні умови праці у відділі;

здійснює контроль за станом укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у підпорядкованому відділі;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечує захист персональних даних;

забезпечує виконання заходів з питань запобігання та виявлення корупційних ризиків в роботі підпорядкованого відділу;

забезпечує своєчасне та належне звітування про стан виконання основних завдань, контрольних доручень та розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, а також наказів та доручень начальника Управління;

виконує обов’язки начальника Управління у період його відсутності - згідно із встановленим порядком;

здійснює інші повноваження у галузі туризму та курортів відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 8000,00 гривень – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 № 24);

2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15;

3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка (Особова картка державного службовця);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Заява, зазначена у підпункті 2 цього пункту пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно.

До заяви про участь у конкурсі додатково можуть додаватися інші документи, крім тих, що зазначені вище, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. «13» серпня 2018 року за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик будинок 12 літ А (поверх 3, кабінет 2).

Дата, час і місце проведення конкурсу

«16» серпня 2018 року, початок о 12 год. 00 хв, за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик будинок 12 літ А (поверх 3, кабінет 2).

За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Франчук Катерина Вікторівна - головний спеціаліст з питань персоналу Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) телефон: +38 (044) 202-60-85;

електронна пошта: k_franchuk@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра у одній із таких галузей знань:

1)   «Право»;

2)   «Публічне управління та адміністрування»;

3)   «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент» або «Менеджмент організацій».

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення.

2

Ділові якості

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) вміння працювати в команді та керувати командою, організовувати і контролювати роботу, визначати пріоритети;

3) вміння працювати із службовою інформацією, надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) вміння вирішувати комплексні завдання та працювати в умовах багатозадачності;

5) системність і самостійність в роботі.

3

Особистісні якості

1) розуміння міри особистої відповідальності за доручену справу;

2) аналітичні здібності;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

5) самоорганізація та орієнтація на розвиток.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1)   Основних положення цивільного, господарського кодексів України, Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України.

2)   Законів України:«Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про столицю України – місто-герой Київ»; «Про туризм»; «Про публічні закупівлі»; «Про інформацію».

3) Рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших нормативно-правових актів з урахуванням специфіки завдань та обов’язків за вакантною посадою та основних завдань Управління.

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua