Версія для людей із вадами зору

У Департаменті земельних ресурсів КМДА оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

02
січня середа
час проведення 11:00

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VII «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» начальника управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера.

Умови проведення конкурсу на посаду
начальника управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)(116553)

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

- Здійснює керівництво діяльності управління, відповідає за виконання покладених на управління  завдань, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками управління з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності,  проведення державних закупівель.

- Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку, фінансового планування та державних закупівель та забезпечує виконання завдань, покладених на управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності.

- Приймає участь в засіданнях, нарадах, які проводяться директором Департаменту.

- Готує та надає до Департаменту фінансів бюджетні запити до проекту бюджету м. Києва. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання, складає кошториси витрат Департаменту та організовує їх фінансування. Вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань при необхідності перерозподілу коштів або отриманні додаткового фінансування.

- Забезпечує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, складає та подає квартальну та річну бухгалтерську та  фінансову звітність у встановлені строки у відповідні органи.

- Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення  первинних і бухгалтерських документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків та інших платежів до Державного бюджету; правильністю проведення розрахунків; відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням; цільовим і ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів; дотриманням вимог щодо списання (передачі) рухомого чи нерухомого майна; оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна; стягненням у встановлений термін дебіторської та кредиторської заборгованості; додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг; відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Департаментом.

- Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, та інформує директора Департаменту  про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

- Організовує облік товарно-матеріальних цінностей, збереження первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської та фінансової звітності.

- Застосовує в роботі встановлені  сучасні засоби механізації і автоматизації, методи бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням особливостей діяльності Департаменту.

- Забезпечує належне, цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

- Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

- Погоджує кандидатури працівників Департаменту, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно – матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

Подає директору Департаменту  пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Департаменту і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури управління та чисельності її працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- притягнення до відповідальності працівників управління за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- організації навчання працівників управління з метою підвищення їх професійно – кваліфікаційного рівня;

- забезпечення управління нормативно – правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, фінансового забезпечення та організації державних закупівель.

- Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- оприбуткування та списання рухомого та нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій.

- Погоджує проекти договорів, в тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

- Подає на затвердження паспорти бюджетних програм, формує та надає звіт по виконанню результативних  показників бюджетних програм за даними, наданими відповідальними особами  за виконання результативних показників.

- Контролює протягом бюджетного року організацію та здійснення закупівель.

- Розглядає та розписує листи, заяви, запити, звернення та вирішує порушенні питання  в межах компетенції управління.

- Здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства у сфері бухгалтерського,  фінансового обліку, та закупівель за державні кошти.

- Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

- Готує зведений звіт по плановому та фактичному фінансуванню за укладеними договорами по заходам Програми використання та охорони земель.

- Контролює роботи з господарського обслуговування Департаменту.

Умови оплати праці

посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів», інші виплати відповідно до штатного розпису

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року           № 889-VIII «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

   3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

6)  заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи приймаються до 15.00 29 грудня 2018  року,
м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, кабінет 411 (сектор управління персоналом)

Дата, час і місце проведення конкурсу

м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а,

02 січня 2019 року о 11.00.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Дереженко Катерина Іванівна

202 79 89

dzr-kadry@kievcity.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Освіта

вища економічна, бухгалтерська або фінансова освіта ступеня магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування,  досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.       

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом  MS Office (Word, Excel, Internet), вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення, тощо

2.       

Ділові якості

аналітичні здібності, навички управління, навички контролю, лідерські якості, виваженість, здатність концентруватись на деталях, вміння ведення ділових переговорів, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3.       

Особистісні якості

надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, емоційна стабільність, контроль емоцій, відповідальність, рішучість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс України.

Закони України: «Про державну службу»; «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  «Про публічні закупівлі»; «Про відкритість використання публічних коштів».

Постанови Кабінету Міністрів України: «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»; «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету».

Накази Міністерства Фінансів України: план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі;  типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язання розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету; порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів; порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядника бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби; порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ; правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання; порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами, загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua