Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на зайняття посади директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

30
липня п'ятниця
час проведення 10:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови
від _15 липня 2021 року__ № _597

посилання на сайті Нацдержслужби

Загальні умови

Посадові обов’язки

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) очолює Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), до основних завдань якого належить:

сприяння розвиткові та поліпшенню стану благоустрою міста Києва;

профілактика запобігання правопорушенням у сфері благоустрою міста Києва;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою на території міста Києва;

здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою території міста Києва;

забезпечення реалізації державної політики у сфері благоустрою та охорони праці на території міста Києва;

розроблення та виконання місцевих програм благоустрою території міста Києва та інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

притягнення винних до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

здійснення контролю за додержанням вимог суб’єктами господарювання законодавства з питань охорони праці.

Директор Департаменту безпосередньо:

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

подає на затвердження в установленому порядку положення про Департамент;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності, затверджує посадові інструкції працівників Департаменту;

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

уживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

звітує перед Київським міським головою та Київською міською радою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

застосовує до працівників Департаменту заходів заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

без доручення діє від імені Департаменту, представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні, укладає від імені Департаменту угоди (договори), видає довіреності та дає доручення;

видає у межах компетенції накази, організовує  контроль за їх виконанням;

подає на затвердження Київському міському голові проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту;

забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих Департаменту. Проводить аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками  цих підприємств, забезпечує своєчасне продовження та розірвання контрактів;

за результатами співбесіди та за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків призначає громадських інспекторів благоустрою міста Києва та позбавляє їх права виконувати обов’язки громадського інспектора благоустрою з анулюванням відповідного посвідчення;

здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті;

здійснює інші повноваження, визначені законом

Умови оплати праці

посадовий оклад директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 12000,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 року № 15);

надбавки, доплати, премії та компенсації  відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

відповідно до частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду  здійснюється строково на час соціальної відпустки основного працівника

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2¹ до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

      Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 15.45 23 липня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua.

Додаткові (необов’язкові) документи

 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.
Місце або спосіб проведення тестування.
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

30 липня 2021 року 10 год. 00 хв.

м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пухальська Ольга Анатоліївна,
+38 (044) 202-74-69,
адреса електронної пошти [email protected]gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

                 Вимога                                                                  Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

2.

Стратегічне управління

- бачення загальної картини та довгострокових цілей;

- здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

- залучення впливових сторін;

- оцінка ефективності та корегування планів

3.

Управління конфліктами

- орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв’язання конфлікту;

- спрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об’єктивне обговорення проблемних питань;

- керування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників;

- орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій

4.

Відповідальність

-   усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків  з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

5.

Прийняття ефективних рішень

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

Професійні знання

 

     Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

 2.

Знання законодавства у сфері

 

Знання:

  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»,

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

Закону України «Про архітектурну діяльність»,

Закону України «Про охорону праці»,

Благоустрій територій ДБН Б.2.2-5:2011,

  рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва»;

  Положення про Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу  Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27 січня 2011 року № 94 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2021 року № 223),

інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Департаменту.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]