Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту міської цільової програми «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки»

Інформація Служби у справах дітей
Дата оприлюднення
09 березня 2021 року

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Стратегічні цілі Програми:

1. Підвищення соціальної захищеності мешканців

Програма розроблена на середньостроковий період і є плановим документом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. При підготовці Програми враховано необхідність реалізації заходів, направлених на забезпечення оптимального функціонування цілісної системи із запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

сектору 2.3. «Соціальна підтримка та допомога» Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Для кожної з визначених стратегічних та оперативних цілей Програми розробляються завдання та заходи щодо підвищення соціальної захищеності мешканців. За кожною оперативною ціллю розробляється низка заходів  і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

  • атмосферне повітря;
  • водні ресурси;
  • відходи;
  • земельні ресурси;
  • ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони;
  • наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено

Зважаючи комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів соціально спрямованої діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Так,  Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО розробляється відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Програми подаються до Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальна особа: Бадилевич Тетяна Миколаївна

Зауваження та пропозиції подаються на електронну адресу [email protected] з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО».

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 24 березня 2021 року (включно).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]