Версія для людей із вадами зору

Нормативно-правова база щодо громадської експертизи

Механізм дій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сприянні інститутам громадянського суспільства в проведенні громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Громадська експертиза діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — складова механізму демократичного управління містом, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадською радою при Київській міській державній адміністрації оцінки діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ефективності прийняття і виконання рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування міською владою у своїй роботі.

Нормативно-правова база:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».

Суб’єкти проведення громадської експертизи - інститути громадянського суспільства, громадська рада при КМДА та Київська міська державна адміністрація (структурні підрозділи, до компетенції яких належить запит на проведення такої експертизи).

Інститути громадянського суспільства, які мають право звернутись на проведення громадської експертизи:

 • громадські організації;
 • професійні спілки;
 • творчі спілки;
 • організації роботодавців;
 • благодійні організації;
 • релігійні організації;
 • органи самоорганізації населення;
 • недержавні засоби масової інформації;
 • інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства;
 • громадська рада при Київській міській державній адміністрації.

Порядок організації роботи щодо сприяння інститутам громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи Київської міської державної адміністрації (структурних підрозділів, до компетенції яких належить запит на проведення такої експертизи)

1. Отримання від інститутів громадянського суспільства письмового запиту на проведення громадської експертизи.

Запит повинен містити:

 • найменування інституту громадянського суспільства;
 • відомості про його легалізацію, місцезнаходження та електронну адресу (за наявності);
 • предмет і мету громадської експертизи;
 • перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи;
 • адресу, за якою повинна надсилатися відповідь на запит, або прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактний телефон і електронну адресу (за наявності).

Громадська рада при Київській міській державній адміністрації у письмовому запиті на проведення громадської експертизи зазначає наступну інформацію:

 • предмет і мету громадської експертизи;
 • перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи;
 • адресу, за якою повинна надсилатися відповідь на запит, або прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактний телефон і електронну адресу (за наявності),

та подає копію протоколу засідання, на якому було прийнято рішення про проведення громадської експертизи.

2. Видання наказу про сприяння у проведенні громадської експертизи:

День надходження письмового запиту є датою початку проведення громадської експертизи.

Фаховий структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після надходження письмового запиту щодо проведення громадської експертизи видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про сприяння інститутам громадянського суспільства / громадській раді при КМДА у проведенні такої експертизи.

Cкладові наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи:

 • прізвище, ім’я, по батькові та посада особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства / громадською радою при КМДА під час проведення громадської експертизи.
 • рішення (окремий пункт наказу) про утворення (у разі потреби) робочої групи для підготовки необхідних матеріалів із залученням представників інституту громадянського суспільства / громадської ради при КМДА, що ініціював проведення громадської експертизи.
 • перелік заходів, що здійснюватимуться з метою підготовки матеріалів, які надаватимуться інституту громадянського суспільства.

Зміст наказу про сприяння у проведенні громадської експертизи доводиться до відома інституту громадянського суспільства / громадської ради при КМДА, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання.

У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли її предмет та мета суперечать законодавству, виходять за межі компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або коли запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає вимогам викладеним у пункті 1 цього Механізму. В такому разі фаховий структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у тижневий строк після надходження запиту повідомляє інституту громадянського суспільства / громадській раді при КМДА про відмову у проведенні громадської експертизи з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови.

Не допускається проведення громадської експертизи, якщо посадові виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського суспільства чи громадської ради при КМДА.

У разі наявності сумнівів щодо відповідності запиту на проведення громадської експертизи законодавству або щодо можливості надання інформації, що запитується, керівник виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає завдання юридичному та фаховим підрозділам щодо вивчення відповідності запиту законодавству та визначення орієнтовного переліку інформації, яку може надати орган виконавчої влади.

3. Розміщення інформації про проведення громадської експертизи на офіційному веб – сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Фаховий структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає Департаменту суспільних комунікацій інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) з заходами, здійснені з метою сприяння її проведенню, для оприлюднення на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації у тижневий строк з моменту надходження запиту.

4. Надання документів та матеріалів.

Фаховий структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подає інституту громадянського суспільства / громадській раді при КМДА необхідні матеріали або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 робочих днів.

5. Опрацювання експертних пропозицій.

Експертні пропозиції, підготовлені за результатами проведення громадської експертизи інститутом громадянського суспільства / громадською радою при КМДА надаються до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у письмовій та електронній формі із зазначенням:

 • інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета і мети громадської експертизи; відомостей про експертів, які проводили експертизу;
 • обґрунтованої оцінки діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації владних повноважень;
 • пропозиції щодо розв’язання суспільно значущих проблем та підвищення ефективності діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження.

У разі коли ініціатор громадської експертизи (відповідний інститут громадянського суспільства / громадська рада при КМДА) не подав експертні пропозиції у тримісячний строк від початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.

Департамент суспільних комунікацій розміщує у тижневий строк на офіційному веб – сайті Київської міської державної адміністрації експертні пропозиції ІГС за результатами громадської експертизи.

Експертні пропозиції розглядаються на найближчому засіданні колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або за дорученням голови Київської міської державної адміністрації керівником фахового структурного підрозділу у двотижневий строк за участю ініціатора громадської експертизи.

За результатами розгляду експертних пропозицій фаховий структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розробляє і затверджує наказом (розпорядженням) заходи, спрямовані на їх реалізацію.

Фаховий структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у десятиденний строк подає інституту громадянського суспільства (громадській раді при КМДА), що проводив громадську експертизу, письмову відповідь про результати розгляду експертних пропозицій, заходи, спрямовані на їх реалізацію та одночасно інформує Департамент суспільних комунікацій для розміщення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті КМДА;

6. Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції яких належить запит на проведення громадської експертизи, надають інформацію Департаменту суспільних комунікацій в письмовій та електронній формі для розміщення на урядовому веб- сайті «Громадянське суспільство і влада», яка повинна містити наступні матеріали:

 • інформацію про найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, поштову адресу, контактні дані ініціатора громадської експертизи (ІГС / громадська рада при КМДА), що проводив громадську експертизу, предмет та строки її проведення;
 • експертні пропозиції, подані за результатами проведеної громадської експертизи;
 • затверджені виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заходи для реалізації експертних пропозицій;
 • відповідь інституту громадянського суспільства про результати розгляду експертних пропозицій та заходи для їх реалізації.

У разі необхідності отримання консультацій щодо сприяння проведенню громадської експертизи звертайтесь до Департаменту суспільних комунікацій за тел.:(044) 278-29-98, 202-73-88,e-mail: guvp_kmda@ukr.net

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua